§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. W razie wątpliwości pojęcia używane w Polityce Prywatności należy rozumieć w sposób zdefiniowany w Regulaminie (tj. Regulaminie świadczenia usług i korzystania z serwisu internetowego oraz sklepu internetowego), z tym zastrzeżeniem, że:
a) słowo Klient w rozumieniu Regulaminu zostaje zastąpione w Polityce Prywatności słowem Użytkownik;
b) słowo Sprzedawca w rozumieniu Regulaminu zostaje zastąpione w Polityce Prywatności słowem Administrator.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

3. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.

4. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Joanna Majerska prowadząca działalność gospodarczą w Bydgoszczy, ul. Lawinowa 22/11 NIP: 953 241 85 61

5. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe podczas składania za pośrednictwem Serwisu Zamówienia na Usługę, a także podczas wyrażania zgody na otrzymywanie Newslettera lub innych form marketingu bezpośredniego, podczas korzystania z formularza kontaktowego oraz podczas składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub składania reklamacji.

7. Poprzez podanie swoich danych osobowych i zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji Polityki Prywatności.

8. Administrator dokłada należytej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i na bieżąco monitoruje ich zgodność z obowiązującym prawem.

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Wszelkie linki internetowe podawane
w Serwisie podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Administrator nie odpowiada za ich świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

§2
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie ochrony danych osobowych użytkowników Administrator postępuje zgodnie
z art. 32 ust. 1 RODO.

2. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników a przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu.

3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie Administrator niewielka liczba uprawnionych pracowników i współpracowników Administratora.

4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Administratora.

5. Użytkownik składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, składając reklamację, odstępując od Umowy lub też w innym celu kontaktując się z Serwisem lub Administratorem, przekazuje swoje dane osobowe, a Administrator gwarantuje, że te dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby.

6. Administrator zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Polityce Prywatności.

7. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji
o tym, jakie dane na jego temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa poniżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: joanna.majerska@humanhouse.pl

3. Użytkownik ma prawo:

a) do dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
b) do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO
Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych; Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie,
w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi Umowami świadczenia Usług;
d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub Usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał w tym czasie żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
e) do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing Usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu, a także badanie satysfakcji.
Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących Usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe, objęte sprzeciwem Użytkownika zostaną usunięte.
f) do przenoszenia danych – art. 20 RODO
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku
w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania
– o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług lub funkcjonalności, które zgodnie
z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika także po rozwiązaniu Umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub
w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANIE. CELE. PODSTAWY PRAWNE.
OKRESY PRZETWARZANIA.

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następującym celu:
a) zawierania i realizacji Umów dotyczących Zamówień Usług dostępnych w Serwisie;
b) świadczenia drogą elektroniczną Usług dostępnych w Serwisie, w tym także w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie;
c) realizacji i świadczenia usług marketingu bezpośredniego tj. przesyłania Newslettera, w tym informacji dotyczących aktualnej oferty Usług Administratora;
d) badania opinii Użytkowników na temat Usług oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników.

3. Administrator przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Użytkownika Usługi, co przedstawia się następująco:
a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania;
c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania Umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania Umowy.

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po odwołaniu zgody bądź wykonaniu Umowy, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

5. Administrator nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

6. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są poniżej odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych:

a) Zamówienie/Umowa

Składając Zamówienie na Usługę Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, miasto zamieszkania, telefon, ewentualnie NIP i nazwę firmy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.

Dane przekazane w związku z Zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury/rachunku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury/rachunku w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.pl SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań

Zamówienie dokumentowane jest rachunkiem lub fakturą.

Dokumenty księgowe przekazywane są do Biura Rachunkowego Euro Plus, ul. Konopczyńskiego 1, 85-309 Bydgoszcz.

Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie Administratora w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o Zamówieniach przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji Zamówienia,
a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez Administratora przetwarzane
w celach statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o Zamówieniach Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Użytkownik nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Użytkownik nie może także sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy Administratora. W stosunku do danych o Zamówieniach Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

b) Reklamacje i odstąpienie od Umowy

W razie reklamacji bądź odstąpienia od Umowy Użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, które obejmują: imię i nazwisko, miasto zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od Umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych
w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od Umowy Użytkownik nie ma prawa sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy Administratora. W celu ustalania, dochodzenia
i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z Usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Dane przekazane w związku z powyższym wykorzystywane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu
i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
i innymi organami państwowymi.

c) Kontakt e-mailowy

Użytkownik kontaktując się z Serwisem lub Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazuje automatycznie swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu.

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Serwis, umożliwieniu Użytkownikowi zapisu, uczestniczenia lub opłaty za Usługę lub uczestnictwo w wydarzeniach.

Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POWIERZANIE PRZETWARZANIA

1. W przypadku skierowania żądania Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Ponadto dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy):

a) Podmioty przetwarzające

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi księgowe, usługi prawne, usługi szkoleniowe, usługi doradcze, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Wszystkie podmioty, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • LH.pl SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań – w celu umożliwienia Użytkownikowi zamówienia i opłacenia Usługi oraz umożliwienia Właścicielowi Serwisu komunikacji z Użytkownikiem związanej z realizacją i promocją Usługi, a także przechowywania danych osobowych na serwerze
  • Calendly – w celu umożliwienia Użytkownikowi zamówienia i opłacenia Usługi oraz umożliwienia Właścicielowi Serwisu komunikacji z Użytkownikiem związanej z realizacją i promocją Usługi oraz przechowywania danych osobowych na serwerze
  • MailerLite  MailerLite, Inc. 548 Market St. San Francisco, CA- w celu umożliwienia Właścicielowi Serwisu komunikacji z Użytkownikiem związanej z realizacją i promocją Usługi oraz przechowywania danych osobowych na serwerze
  • Biuro Rachunkowe Euro Plus, ul. Konopczyńskiego 1, 85-309 Bydgoszcz – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych wtedy, gdy wystawiamy dokument sprzedaży
  • Netgonet Krzysztof Gonet ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice – w celu zarządzania stroną internetową,
  • Przelewy 24, PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska
  • Bigram, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa – w celu realizacji usługi jaką jest test predyspozycji i preferencji zawodowych
  • Przedsiębiorcom i osobom fizycznym świadczący Usługi w imieniu Administratora – w celu realizacji Usługi

b) Administratorzy

Administrator może korzystać z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie Administratora i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Mogą oni świadczyć m.in. usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe. Administrator udostępni wówczas dane osobowe Użytkownika (jako odrębnemu administratorowi danych) podmiotowi realizującemu płatności online, jednak tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do obsługi wpłaty.

3. Miejsce przechowywania danych osobowych jest Polska i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ponieważ dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Istnieje jednak ryzyko, że jakiś dostawca może w przyszłości mieć siedzibę poza terytorium EOG. W takiej sytuacji Administrator zadba, aby dostawca taki dał gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

§6
PLIKI COOKIES
I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny i są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), jeżeli jego przeglądarka internetowa na to pozwala.

2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

3. Serwer wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niego.

4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego

5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Dane takie są pobierane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług

6. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

7. Serwis korzysta z narzędzi analitycznych np. Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis w jego przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

8. Serwis korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Użytkownika reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis w jego przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

9. Serwis zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy LinkedIN.

10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

• Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników

• Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników

11. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
• analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

12. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
• prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
• zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

13. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających Serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

14. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

15. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

16. Podczas pierwszej wizyty na Serwerze wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu Serwera. Ponadto Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwera, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

17. Serwer wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

18. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Serwera, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzysta w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy wyraża zgodę na korzystanie z cookies analitycznych, czy nie.

19. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIn.

20. Korzystanie z Serwera wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z Polityką Prywatności Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres joanna.majerska@humanhouse.pl

1. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień, a także żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych pisząc na adres joanna.majerska@humanhouse.pl

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz na rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę Administratora, że nie sprzedaje on danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

4. W przypadku zmian Polityki Prywatności, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia
w Serwisie, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności.
W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

5. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami trzecimi, które wykorzystają uzyskane dane osobowe do własnych celów, w tym do przesłania nieokreślonych, nieautoryzowanych wiadomości. Takie sytuacje nie podlegają Polityce Prywatności.

Data ostatniej modyfikacji: 3 grudnia 2020